Uzdrawianie przez pisanie czyli terapia pisaniem / Healing through writing

Potęga pisania! To temat, którym chciałabym Was dziś zainteresować. Temat, który  przyszedł do mnie bardzo intuicyjnie, jak przychodzi potrzeba jedzenia, spania, czy oddychania. Może dlatego, że na co dzień jako nauczyciel, tłumacz i pisarz zajmuję się pracą ze słowem.
Jednakże jakiś czas temu borykając się z własnymi problemami, chcąc uporządkować tzw. trudne różne sprawy i zapanować nad chaosem myśli, zaczęłam sięgać po kartkę i długopis i zapisywać to co mi „łazi po głowie” w nadziei , że gdy spojrzę na zapiski z perspektywy, łatwiej będzie je poukładać w sensowną całość. Jak się później okazało był to bardzo dobry pomysł.

The power of writing! This is the topic I would like You to get interested in. The topic that came to me very naturally, like the need of eating, sleeping or breating. Maybe because I work with written words every day as I am a teacher, interpreter and writer.
Some time ago, struggling with my own problems, wanting to sort out the so-called difficult things and to control the chaos of thoughts, I began to reach for a card and a pen to write what „was going on my mind”. As it turned out later, it was a very good idea.

Nawet nie wiecie jaka byłam zdumiona, gdy spoglądałam na swoje spisane myśli „z boku”. Nie wydawały mi się już takim przytłaczającym chaosem. Co więcej…Nie wydawały się być MOIM chaosem! Nie nakładały się na siebie, nie kotłowały. „Stały grzecznie” jedna pod drugą w zdaniach, a każda niosła inną treść: inną troskę, inny problem, inną sprawę do załatwienia. Na papierze nabrały większego i głębszego znaczenia. Zaczęły też nasuwać się wnioski.
Mogłam wówczas przyjrzeć im się „na spokojnie” i posegregować je na sprawy najważniejsze, ważne i mniej ważne. Mogłam przemyśleć wnioski. Mogłam też  zaobserwować jakich słów używałam pisząc o nich gdyż w tych właśnie słowach widać było moje prawdziwe emocje.

You do not even know how amazed I was when I looked at my written thoughts „from the side.” They no longer seemed such an overwhelming chaos. What’s more … They did not seem to be MY chaos! They did not overlap, they did not seethe. „Standing politely” one under the other in sentences, each carried a different content: a different concern, problem or matter to do with. On paper they took on a greater and deeper meaning. The conclusions began to emerge as well.
At that moment I could look at them calmly, and categorize them according to imoprtancy. I could thinkover the conclusions. I could also investigate what kind of language I used when I wrote about them because in these words I could see my true emotions.

MYŚLI SPISANE NABIERAJĄ WIĘKSZEGO ZNACZENIA

THOUGHTS WRITTEN ON PAPER TAKE ON A GREATER MEANING

Po takim „wypisaniu się” czułam ulgę. Jakby nareszcie wszystkie troski„wyszły ze mnie”. Jakbym zrzuciła z siebie balast, który niosłam, a który był już za ciężki i niewygodny by maszerować z nim dalej. Zauważyłam też, że moje samopoczucie po takim „wypisaniu się” zależało od tego o czym pisałam. Kiedy uporządkowywałam sprawy dnia, czułam ulgę, że zaczynam panować nad chaosem, gdy pisałam o sprawach trudnych dla mnie (jak np. relacje międzyludzkie) zdarzało mi się czuć smutek i przygnębienie, bo przecież musiałam je sobie po kolei odtworzyć i dosłownie wejść w nie, jak wchodzi się w rzekę. Oczywiście kończyło się to często wylaniem „krokodylich łez”, ale znów, po chwili przynosiło ulgę.

After this kind of” writing out” I felt a relief. As if all worries „came out of me”. As if I shed the ballast I was carrying and which was already too heavy and uncomfortable to march with it. I also noticed that my mood after such „writing out” depended on what I wrote about. When I sorted out the routines of the day, I felt relieved that I was beginning to control the chaos and when I wrote about issues difficult for me (such as interpersonal relationships) I felt sad and depressed, because I had to recreate them in turn and literally enter them, how you enter the river. Of course, this often ended with „sheding a river of tears”, but again, after a while, it brought a relief.

Jednak im więcej i częściej pisałam tym łez było mniej, myśli stawały się jaśniejsze, a po jakimś czasie problem z jakim się borykałam tracił na swej wielkości i znaczeniu, a ja znajdowałam tak potrzebne rozwiązania.

However, the more and more often I wrote there were fewer and fewer tears, the thoughts became brighter, and after some time the problem I was struggling with was losing on strenght and meaning, and I found solutions that I needed so much.

Po pewnym czasie pomyślałam sobie, ze skoro mi taka działanie przynosi ulgę, to może przyniesie też pomoc innym. I zaczęłam bliżej interesować się TERAPIĄ PRZEZ PISANIE. W ten sposób trafiłam na badania dr. Jamesa W. Pennebaker’a  a później na jego książkę napisaną wraz z Joshua M. Smithem, pod tym samym tytułem TERAPIA PISANIEM , w której dokładnie krok po kroku opisuje jak pisaniem możemy oddziaływać na własny organizm. Dowiedziałam się tez czym jest pisanie ekspresywne. (O tym szerzej w kolejnym artykule).

After some time, I thought to myself that if this kind of action brings relief to me, it can also help others. And I started to get closer to THERAPY THROUGH WRITING. In this way I came across the research of dr. James W. Pennebaker and later on his book written together with Joshua M. Smith, under the same title THERAPY THROUGH WRITING, in which they describe step by step how we can interact with our own body by writing. I also learned what expressive writing is. (More on this in the next article).

Dr. Dena Rosenbloom pisze o tej publikacji tak:

This is what Dr. Dena Rosenbloom writes about this book:

„Autorzy stawiają arcyciekawą tezę, zgodnie z którą możemy poprawić swój ogólny stan zdrowia i samopoczucie, pisząc o dręczących nas uczuciach i doświadczeniach”.

„The authors put forward an extremely interesting thesis, according to which we can improve our general state of health and well-being by writing about our feelings and experiences tormenting us. ”

Jeśli jesteście ciekawi jak działa metoda terapii przez pisanie koniecznie zajrzyjcie do wspomnianej przeze mnie książki.
Ja natomiast chciałabym zachęcić Was do wypróbowania tej metody. Przecież pisanie nic nie kosztuje. Potrzebujecie tylko kartki papieru, ołówka bądź długopisu i kilku minut ciszy i spokoju, aby móc zebrać myśli i wypisać z siebie to co was męczy, czy boli. Później możecie przeczytać to, co zapisaliście. Przeanalizować. Wyciągnąć wnioski i albo zachować, albo wyrzucić , spalić czy co tam przyjdzie Wam do głowy.

If you are interested in how the method of therapy works by writing, be sure to check the book I mentioned about. However, I would like to encourage you to try this method. After all, writing does not cost anything. You just need a sheet of paper, a pencil or a pen and a few minutes of peace and quiet to be able to collect thoughts and write off what is tormenting you or hurting you. You can read what you have saved later. Analyze. Draw conclusions and either keep or throw away, burn it or do whatever comes to your mind.

Mnie ta metoda pomogła i nadal bardzo pomaga, a życie nie szczędzi mi niespodzianek. Z resztą jak widzicie zanim napisałam ten artykuł przetestowałam tę metodę na sobie. Mam nadzieję, ze dacie się namówić na wypróbowanie jej i sami będziecie się mogli przekonać jak na was działa.

This method has been helpful to me and still helps a lot, and life does not spare me surprises. Actually, as you can , before I wrote this article, I tested this method on myself. I hope you will trust my opinion and be persuaded to try it out to be able to see for yourself how it works for you.

W Polsce ta metoda jest jeszcze bardzo mało znana, ale za granicą naukowcy prowadzą badania na jej temat już od około czterdziestu lat. Gorąco Was zachęcam, abyście skorzystać z jej dobrodziejstwa.

In Poland, this method is still very little known, but abroad scientists have been researching it for about forty years. I strongly encourage you to take advantage of its benefits.

Niektórzy z Was mogą powiedzieć.
-To ja wolę spotkać się z kumplem i pogadać. I jeszcze się piwa do tego napijemy.
Co ja na to?
Oczywiście , ze możesz. Kontakty społeczne są potrzebne i  bardzo zdrowe.

Some of you may say.
– I prefer to meet my friend and talk. And we’ll have a beer to drink.
What is my answear?
Of course you can go and meet a friend. Social contacts are needed and very healthy.

Ja jednak twierdzę, że kartka i długopis ma te przewagę nad zwykłym spotkaniem, że:
However, I am saying that the sheet and the pen have the advantage over an ordinary meeting because:

 1. Możemy być stuprocentowo szczerzy w naszej wypowiedzi. Nie musimy ze wstydu, czy trudności tematu niczego ukrywać.
  We can be 100% honest in our speech. We do not have to hide anything from shame or difficulty of the topic.
 2. Nie musimy bać się oceny osoby słuchającej. Bo taka z pewnością się zdarzy. Tymczasem kartka nas nie oceni, nie podsumuje, nie zgani, co daje to poczucie dużego komfortu i spokoju.
  We do not have to be afraid of the evaluation of the listener. Because this will certainly happen. Meanwhile, the card will not judge us, will not summarize, do not rebuke, which gives this feeling of great comfort and peace.
 3. Możemy nie skupiać się na tym jak brzmimy. Celem jest wyrzucenie z siebie tego co uwiera, zaśmieca czy boli.
  We can not focus on how we sound. The goal is to get rid of what it hurts, clutters or hurts.
 4. Tak jak spotkanie z przyjaciółmi, pisanie na pewno posłuży rozładowaniu emocji. Myślę, że nawet intensywniej, gdyż nie musimy kryć przed nikim łez, które wciąż , moim zdaniem niesłusznie, przez wiele osób są uważane za objaw słabości.
  Just like meeting friends, writing will definitely help to relieve emotions. I think even more intensely because we do not have to hide tears from anybody which, in my opinion wrongly, are still considered by many to be a symptom of weakness.
 5. Pozwala spojrzeć na sprawy z innej perspektywy.
  It allows you to look at things from a different perspective.
 6. I co ważne pozwala wracać do zapisanych myśli –(jeśli zdecydujemy się je pozostawić spisane na papierze. Czasem jest to potrzebne, aby kilkakrotnie ”spojrzeć sprawom prosto w oczy”.
  And what is important allows you to return to your thoughts – if you decide to leave them on paper, sometimes it is necessary to „look straight into the eyes of a problem” again.

Kochani , bardzo jestem ciekawa Waszego zdania. Co sądzicie o tej metodzie? A może ktoś już z was próbował, tak jak ja, intuicyjnie, ją zastosowac. A może zwyczajnie znaliście ją już wcześniej. Jeśli możecie podzielcie się ze mną i Czytelnikami swymi doświadczeniami. Będę wdzięczna za komentarze.
Dear Readers, I am very curious about your opinion. What do you think about this method?
Or maybe someone has already tried it, like me, intuitively use it. Or maybe you just knew the method before. I will appreciate if you can share your experiences with me and other readers. I will be grateful for your comments.

D.Zawadzka

W kolejnym artykule, jeśli zainteresowało Was ten temat, przedstawię na czym polega metoda ekspresywnego pisania i zrobimy do tego ćwiczenie.
In the next article, if you are interested in this topic, I will introduce what is the method of expressive writing and we will do the exercise for that.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

2 komentarze “Uzdrawianie przez pisanie czyli terapia pisaniem / Healing through writing”