Pisanie ekspresywne czyli swobodne pisanie Expressive writing – free writing

Co to takiego?
What is that?

To prosty sposób, aby uwolnić skrywane emocje, które „zalegają” głęboko w nas i dać im upust na kartce papieru. To wspaniały sposób na zajrzenie w głąb siebie i wyrzucenie tego, co rani boli i zatruwa duszę, a niekiedy codzienność mimo, że wydarzyło się dawno temu.  Niewypowiedziane, wciąż tkwi w nas jak cierń i doskwiera jak niewygodny but, czy odzienie.

It’s a simple way to release hidden emotions that „lie” deep inside us and to put them on a piece of paper. It’s a great way to look inside and throw out what hurts and poisons the soul, and sometimes everyday life even though it happened a long time ago. Unspoken, it’s still stuck in us like a thorn and bothers like an uncomfortable shoe or clothing.

To także alternatywne narzędzie do psychoterapii, którego można użyć aby zobaczyć czy potrafimy poradzić sobie z naszymi „trudnymi sprawami”, czy jednak będziemy potrzebowali pomocy specjalisty.

It is also an alternative tool for psychotherapy, which can be used to see if we can deal with our „difficult matters” or if we need some help of a specialist.

A oto krótkie ćwiczenie , które proponują Autorzy książki TERAPIA PRZEZ PISANIE James W. Pennebaker i Joshua M. Smyth.

„…Znajdź trochę czasu i ciche miejsce odpowiednie do pisania. Zapisuj wszystko co przyjdzie Ci do głowy przez 10- 20 minut. Staraj się nie przerywać pisania. Nie przejmuj się stylem i gramatyką; najważniejsze jest, żebyś pisał przez cały czas trwania sesji. Pozwól sobie na swobodny przepływ myśli…”

Here is a short exercise proposed by the authors of the book THERAPY BY WRITING by James W. Pennebaker and Joshua M. Smyth.

„… Find some time and a quiet place suitable for writing. Record everything that comes to your mind for 10-20 minutes. Try not to stop writing. Don’t worry about style and grammar; the most important thing is that you write during the whole session. Allow yourself a free flow of thoughts … „

Co potem?

Potem przeczytajcie to co zapisaliście i …spójrzcie na swoje sprawy z perspektywy osoby czytającej. Przeanalizujcie  i zdecydujcie czy „wypisaliście” TO z siebie, zrozumieliście  i zniszczycie , aby nikt nie przeczytał Waszych myśli , czy też zostawicie do ponownego przeczytania,  gdy emocje, które zazwyczaj budzą się przy pisaniu już opadną. To wy decydujecie, co zrobicie. To Wasze myśli, Wasze słowa, Wasze decyzje. Tu nikt Was nie oceni, nie podpowie, nie pochwali ale też i nie skarci. Możecie więc być w 100% szczerzy ze sobą. I o to w tym właśnie chodzi!

What’s next?

Then read what you wrote and … look at your affairs from the perspective of the reader. Analyze and decide if you „wrote IT out of yourself’, understood and want to destroy it so that nobody would read your thoughts, or leave it to read again when the emotions that usually arise when writing are already gone. You decide what you do. It’s your thoughts, your words, your decisions. Nobody will judge you here, they won’t tell you, they won’t approve you or scold you. So you can be 100% honest with yourself. And that’s what this is all about!

Kolejnego dnia , lub po kilku dniach ( tu znów Wy możecie zdecydować, choć Autorzy zachęcają aby kontynuować codzienne zapiski dotyczące tej samej sprawy kilka dni z rzędu, aby zobaczyć jak zmienia się Wasze podejście do niej i jak zmieniają się Wasze emocje) wróćcie do pisania, aż poczujecie, że temat, z którym próbujecie się uporać nie jest już tak samo trudny dla Was jak był wcześniej. Piszcie, więc dopóty, dopóki poczujecie ulgę.

The next day, or after a few days (here you can decide on your own again, although the authors encourage you to continue the daily notes on the same matter several days in a row, to see how your approach to it changes and how your emotions change) go back to writing, until you feel that the topic you are trying to deal with is no longer as difficult for you as it was before. So write until you feel relieved.

Pamiętajcie jednak, że gdy piszecie o traumach, albo silnych przeżyciach, po tzw. ‘wypisaniu się” może pojawić się nasilenie smutku czy lęku jak po obejrzeniu smutnego filmu. Ale nic w tym dziwnego, skoro pisząc będziecie wracać do czegoś co jest bolesne.

Pisanie na trudny temat nie od razu rozwiąże sprawy, ale po jakimś czasie jednak, jak twierdzą Autorzy, przyniesie ulgę i radość uporania się z tematem, bądź uporządkowania myśli z nim związanych.

Remember, however, that when you write about traumas or strong experiences, after the so-called ‚writing things out’, you may experience an increase in sadness or anxiety just like after watching a sad movie. But no wonder, if you write back to something that is painful.
Writing on a difficult topic will not solve the problem right away, but after some time, however, as the authors suggest, it will bring relief and joy in dealing with the topic, or ordering thoughts related to it.

I tu całkowicie się zgodzę z Autorami, ponieważ sama chętnie pracuję nad sobą i swoimi sprawami wspomnianą tu metodą ( o czym pisałam w poprzednim artykule THE POWER OF WRITING  czyli POTĘGA PISANIA) i wiem, że działa, a…

…SŁOWA ZAPISANE NA PAPIERZE NABIERAJĄ WIĘKSZEGO ZNACZENIA.

And here I completely agree with the Authors, because I willingly work on myself and my own matters using this method ( which I wrote about in the previous article THE POWER OF WRITING)
and I know that it works, because …

… WORDS WRITTEN ON PAPER GET MORE MEANING.

I dlatego zachęcam Was do wypróbowania tego prostego ćwiczenia. I zmierzenia się ze sobą i swoimi myślami. A zatem, do dzieła!

KARTKA PAPIERU + DŁUGOPIS+ ODOSOBNIONE MIEJSCE + ODROBINA CISZY…

I po prostu piszcie.
Powodzenia!

And that’s why I encourage you to try this simple exercise. And face yourself and your thoughts.
So get to work!

PAPER CARD + BALLPOINT PEN + SEPARATED PLACE +  SILENCE …

And just write!
Good Luck!

Danuta Zawadzka

P.S. Zachęcam Was do komentowania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Dajcie znać, czy wypróbowaliście tę  metodę i jak na Was działa.

P.S. I encourage you to comment and share your own experiences. Let me know if you have tried this method out and how it works for you.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.